Norsk versjon: 

DNV GL Fuel Fighter jobber vi for å utvikle og bygge en ultra energieffektiv elbil for å delta i Shell Eco Marathon. Vi konkurerer i klassen Urban Concept. Her  er miljøet i fokus, og studenter over hele verden utfordres til å finne morgendagens transportløsninger. 

DNV GL Fuel fighter trenger deg til å realisere vårt eksisterende bidrag, og finne gode løsninger for neste generasjons konsept. Du får også 7.5 studiepoeng for å være med! 

 

English Version

DNV GL Fuel Fighter are working to develop and build an ultra energy efficient electric car to participate in Shell Eco Marathon. We compete in the Urban Concept class, here sustainability is key, and students around the world are challenged to find tomorrow's transport solutions.

DNV GL Fuel Fighter needs you to realize our existing contribution, and find innovative solutions for the next generation concept. You will also get 7.5 credits for joining us!

Designteam

Design teamet skal jobbe generelt med estetikken av den eksisterende bilen, men primært med fokus på utvendig face lift og interiør. Konseptet for karosseridesignet til neste generasjons bil er nå helt i startfasen, og dette vil etterhvert få prioritet. Her vi utforsking eksisterende urbane bil konsepter og bruker analyse være viktig, og videre design og utforming av karosseriet. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men noe interesse og kunnskap om produktdesign verdsettes.

Interiør: Designe interiør med fokus på vekt, funksjon og estetikk i eksisterende bil. Etterhvert jobbe med R&D for utvikling av neste konsept.

Eksteriør: Gi eksisterende bil et nytt design ved endring av lakk og nye lykter. Fotorealistisk rendering av bilen er høyaktuelt for å vise hvordan eventuelle endringer vil se ut. Etterhvert jobbe med R&D for utvikling av neste konsept.

Elektronikkteamet

Elektronikkteamet jobber med alle de elektroniske systemene til DNV GL Fuel Fighter bilen. Fra kraftelektronikk og fremdriftssystemet til lys og vindusviskere. Omtrent alle områder innen elektronikk og programmering utforskes for å utvikle høyteknologiske løsninger.

Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men noe interesse for elektronikk og programmering er nødvendig. Opplæring i relevante programmer og konsepter vil bli gitt.

Batteri og Batteristyringssystem: Lage, modifisere eller kjøpe et batteristyresystem og batteriløsning for bilen. Oppgaver blir kretskortdesign, programmering og testing.

Motorkontroller: Design og konstruksjon av en motorkontroller for å kontrollere fremdriften av bilen. Oppgaver blir kretskortdesign, programmering og testing.

Strømdistribusjon: Trygt sende strøm til alt av småelektronikk og systemer i bilen. Oppgaver blir kretskortdesign, programmering og testing.

Logging av data og trådløs kommunikasjon: Lese og sende data trådløst for logging og videre analyse. Oppgaver blir å utvikle/ta i bruk ulike kommunikasjonsprotokoller og lage verktøy for logging av data.

Datavisualisering: Lage programvare for visualisering av data fra bilen for videre analyse og forbedring av kjørestrategi.

Dashbord og Brukergrensesnitt: Modifisere eller lage nytt dashbordsystem med informasjon til sjåføren av bilen. Informasjon kan være fart, nåværende batterikapasitet og lignende.

Sekundærsystemer: Diverse elektroniske systemer som lys, vindusvisker eller horn. Oppgaven blir å modifisere eller lage nye stabile løsninger for disse systemene. Oppgaver blir kretskortdesign eller modifisering av eksisterende løsninger og noe programmering.

Mekanisk-team

Det mekaniske teamet er gruppen som tar seg av de mekaniske komponentene til DNV GL Fuel Fighter bilen. Ved å bruke alt fra avansert modelleringsprogramvare til en enkel skiftenøkkel konstruerer og bygger vi alle de mekaniske delene av bilen. Hvis ting som komposittforming, konstruksjon av brems- og dempesystem eller testing av aerodynamikk i simuleringer og vindtunell høres interessant ut dette er teamet for deg.

Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men noe interesse og kunnskap i mekanikk, CAD og/eller materialer verdsettes.

Testrigg: Utvikle og bygge testrigg for bilen der forskjellige stignings/helningsgrader kan simulere et baneløp.

Interiør: Videreutvikle og optimalisere interiør av bilen, i hovedsak ratt og kontrollpaneler

Vindu - vakuum: Designe og lage en vakuumformer til bruk i produksjon av vinduer.

Oppheng: Design og simulering av fester til hjuloppheng. Oppgaver blir design,  finite element og vurdering av produksjon via additiv tilvirkning i metall

Styring / bremser: Videreutvikling og optimalisering av styre- og bremsesystem. Oppgaver blir å redusere vekt fra årets system og å forbedre det.

Research and Development

Nytt i år er er et diverst R&D team som skal være med helt i startfasen for å utvikle neste generasjons konsept. Dette dreier seg i hovedsak om design av nytt karosseri/monocoque, og se på muligheter for å bruke innovative teknikker som generativ design og 3D printing opp mot designet av bilen som skal konkurrere våren 2019. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men noe interesse og kunnskap for de ulike stillingene verdsettes.

Optimalisering ved evolusjons algoritmer: Utforske og finne metoder for bruk av generativ design/topologioptimalisering av neste generasjons karosseri, gjerne med noe erfaring i programmering/simulering

Aerodynamik: Utforske og finne metoder for simulering av aerodynamikk for optimalisering av neste generasjons karosseri, gjerne med noe erfaring med fluidmekanikk

3D printing: Utforske mulighetene for bruk av 3D printede former for utvikling og produksjon av karbonfiberdeler, gjerne med noe erfaring med kompositter.

Markedsføring

Markedsføringsgruppa i DNV GL Fuel Fighter jobber med å nå ut til flest mulig, både studenter og media. Vi kommer i løpet av året til å skape videoer for YouTube-kanalen vår, skrive blogposter, reise rundt for å promotere bilen og gjennomgående dele bilder og oppdateringer i forskjellige sosiale medier og de mer tradisjonelle mediene. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, vi ser hovedsakelig etter noen som er engasjerte! 

Foto og video: Ta bilder og videoer for bruk i markedsføring, YouTube-videoer og lignende. 

Nettsiden: Oppdatere nettsiden samt de endringene og oppdateringene som skjer i løpet av året. 

Grafisk Design: Lage plakater og annet promomateriale for laget. 

Søk her!

Design team

The design team will work in with the aesthetics of the existing car, primarily focusing on exterior face-lift and interior. The concept of car body design for next-generation car is now in its initial phase, and this will eventually be a priority. Here will exploring existing urban car concepts and creating user analysis be important, and further the design of the car body. No previous experience is necessary but some interest and knowledge with product design is valued.

Interior: Design of interior focusing on weight, function and aesthetics in the existing car. Working alongside R&D developing the next concept.

Visually outside: Give existing car a new design by changing paint and new lights. Photorealistic rendering of the car is highly relevant to show how any changes will look. Working alongside R&D developing the next concept.

The Electrical Team

The electrical team is a group of student engineers who design the electronics for the DNV GL Fuel Fighter vehicle. From power electronics and the propulsion system to lights and window wipers. Nearly every domain of electronics and programming is explored to achieve high technology solutions.

No prior experience is needed, but some interest and insight into electronics and programming is appreciated. Training in relevant programs and concepts will be given.

Battery and Battery Management System: Creating, buying or modifying a battery management system and battery solution for the vehicle. Tasks may include PCB-design, programming and testing.

Motor controller : Design and construction of a motor controller for controlling the propulsion of the vehicle. Tasks may include PCB-design, programming and testing.

Power Infrastructure: Safely routing power to the different auxiliary systems of the car. Tasks may include PCB-design, programming and testing.

Telemetry logging and communication; Acquiring data from the car by wireless communication and logging for further analysis. Tasks may include developing communication protocols and data logging tools.

Data Visualization: Creating a program for displaying telemetry data and information from the car for optimization of driving strategy and vehicle components.

Dashboard and User Interface: Modify or create a dashboard with information for the driver of the vehicle. Display information on a screen or other methods. Information could be vehicle velocity, remaining battery capacity or lap times.

Auxiliary Systems: Responsible for stable auxiliary systems on the vehicle, this includes window wiper electronics, lights, horn and other smaller systems. Tasks may include PCB-design or modification of already existing equipment and programming.

The Mechanical Team

The Mechanical team is a group of student engineers who are responsible for the mechanical components of the DNV GL Fuel Fighter vehicle. Using everything from advanced modeling software to a hand wrench, we construct and build the mechanical parts of the car. If you are interested in stuff like moulding carbon fibre, creating efficient car brakes and suspension, or testing aerodynamics in simulations and wind tunnels, this is the team for you.

No prior experience is needed, but some interest and knowledge in mechanics and/or materials is appreciated.

Test rig for motors: Develop and build a test rig for the motor and drivetrain where the track can be simulated.

Interior: Refine and optimize the car's interior. Main focus is steering wheel and control panels.

Windows: Design and make a vacuum former for use in window shaping.

Brackets: Design and simulate brackets for the suspensions. Tasks include CAD, finite element analysis and looking into possibilities for additive manufacturing in metal.

Steering and brakes: Improve and optimize steering and brake systems.

Research and Development

New this year is a diverse R&D team that will be in the start-up phase of developing the next-generation concept. The main focus will be the design of new body / monocoque by looking at opportunities for using innovative techniques such as generative design and 3D printing, starting the development of the car that will compete in spring 2019. No previous experience is necessary but some interest and knowledge is described is valued in the different positions.

Optimization by evolutionary algorithms

Exploring and finding methods for using generative design / topology optimization of next-generation car body. Some experience with programming/simulation is preferred

Aerodynamics

Exploring and finding methods for simulation of aerodynamics with the help of generative design, optimizing the next-generation car body. Some experience with fluid mechanics is  preferred.

3D printing

Explore the possibilities for using 3D printed forms for the development and production of carbon fiber parts, preferably with some experience with composites.

The Marketing Team

DNV GL Fuel Fighters marketing team will work on reaching as many people as possible, both students and the media. We will during this year create videos for our YouTube-Channel, write blog post, travel around to promote our car and consistently share pictures and updates in both social media and the more traditional media channels. No prior experience is needed, we are mainly looking for people who wants to do their best!

Photo and Video: Take pictures and videoes for use in marketing, YouTube-videoes and such. 

The Webpage: Update the webpage, also keep the website up to date during the year. 

Graphic Design: Create posters and other material for promoting the team. 

apply here!